Právní služby naší kanceláře

občanské právo

 • právní služby týkající se vymáhání pohledávek
 • sepis a analýza smluv ( smlouvy kupní, darovací, o půjčce, zástavní, nájemní, o nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor )
 • komplexní právní servis při převodech nemovitostí, včetně zastupování v řízení před katastrálním úřadem a ověřování pravosti podpisů na sepsaných smlouvách
 • problematika nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor
 • náhrada škody
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • právní poradenství v oblasti dědického práva
 • zastupování v řízení před soudy ve sporném i nesporném řízení

obchodní právo

 • sepis insolvenčních návrhů a návrhů na oddlužení
 • komplexní právní služby při zakládání, změnách, rušení obchodních společností, včetně zastupování před rejstříkovými soudy
 • sepis a analýza obchodních smluv
 • právní servis při vymáhání pohledávek z obchodních závazkových vztahů a směnečných pohledávek
 • zastupování před soudy v obchodních věcech

správní právo

 • zastupování v řízení o přestupcích, zejména v silniční dopravě a proti občanskému soužití
 • zastupování v řízení před správními orgány ( stavebními, živnostenskými a finančními úřady, místními orgány správy sociálního zabezpečení)
 • sepis žalob proti nezákonným rozhodnutím a zásahům správních orgánů, včetně zastupování v řízení před správními soudy
 • právní poradenství v oblasti správního práva

pracovní právo

 • poradenství ve věci pracovního poměru, dohod o pracovní činnosti a provedení práce
 • zastupování v řízení před soudy v pracovněprávních sporech

rodinné právo

 • sporný a nesporný rozvod manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • problematika výchovy a výživy nezletilých dětí
 • ostatní vyživovací povinnosti ( vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí, manželů, vyživovací povinnost otce k neprovdané matce nezletilého dítěte )
 • zastupování v řízení před soudy v rodinných věcech

exekuce

 • sepis návrhů na nařízení exekuce, na odklad exekuce a na zastavení exekuce i dalších podání v exekučním řízení
 • zastupování v exekučním řízení

advokátní úschova

 • úschova peněz na základě smlouvy o zřízení depozitní úschovy

Aeto | AREÁL Plešivec | daňové poradenství | účetnictví | panidora.cz - korálky, náramky, šperky